Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 1:


Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Reyskens Slaapcomfort Lanaken (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website www.reyskens-slaapcomfort.be behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Door het plaatsen van een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden. Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan. Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is. De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 

Artikel 2:


Contactgegevens Verkoper

Reyskens Slaapcomfort, Steenweg 100, 3621 Lanaken - Rekeningnummer: ING BE28 3630460245 20- BTW BE 0808.744.329 - Mail: info@reyskens-slaapcomfort.be - Tel +32 (0)89 73 28 51.
 

Artikel 3:


Offertes en aanvaarding van de bestelling

Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper
 

Artikel 4:


Verzending

De verzending van kleine artikelen is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs. De levering gebeurt op het door de koper ingegeven adres dooreen koerierdienst. Verzendingen kunnen enkel plaatsvinden op adressen die gelegen zijn in België (zie verzendtarieven), met uitzondering van postbussen. Verzending is gratis. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.
We trachten binnen 48 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.
Reyskens Slaapcomfort Lanaken, heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.
De pakketten worden verstuurd via bpost. In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Levering

Gratis levering binnen Benelux.

Matrassen, toppers en bedbodems worden in huis geleverd en geplaatst door onze eigen vakmannen. Wij nemen zelf contact met u op om een datum en uur af te spreken.
Indien u niet aanwezig bent op het afgesproken moment wordt er 100 euro verplaatsingskosten aangerekend. Indien wij onze goederen niet via de reguliere weg kunnen leveren op het afgesproken moment wordt er eveneens 100 euro verplaatsingskosten aangerekend.
Let op: indien er een verhuislift nodig is, dient deze door u te worden voorzien en betaald

Territoriale uitsluitingen
Levering en verzending uitsluitend in Benelux.
 

Artikel 5:


Overmacht

Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand, overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.
 

Artikel 6:


Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel en verzendkosten.
De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 

Artikel 7:


Betalingen

- Cash/ bancontact/ Visa: indien u de bestelling afhaalt in ons atelier te Lanaken.
- Cash: indien wij de goederen zelf komen leveren.
- Bancontact/Visa/Mastercard/overschrijving: voor kleine artikelen die verstuurd worden via de koerierdienst. Verzending vindt pas plaats na betaling van het volledige bedrag.
De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen.
Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen ( vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zo niet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.
 

Artikel 8:


De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geretourneerd worden.

Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
  • U dient ons na ontvangst van uw bestelling binnen de 14 kalenderdagen per mail(info@reyskens-slaapcomfort.be) van de retournering op de hoogte te stellen. U ontvangt dan een retourbon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen of meebrengt wanneer u de artikelen terugbrengt.
  • Het artikel dient binnen de 19 kalenderdagen (5 dagen na het einde van de verzakingstermijn) na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
  • De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongebruikt en in de originele verpakking te worden teruggestuurd of teruggebracht.

Worden niet teruggenomen : (ook al worden ze tijdig terugbezorgd)

Artikelen die werden beschadigd of bevuild door de koper.
Artikelen waarvan de verpakking niet de originele is of onvolledige artikelen.
Artikelen beschadigd door nalatigheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of uzelf.
Artikelen teruggezonden in slechte staat blijven bij Reyskens Slaapcomfort Lanaken ter beschikking van de koper die ze moet betalen.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
Opgelet: de verzendkosten voor het retour sturen komt voor rekening van de klant.
Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden.

RETOURADRES: Steenweg 100, te 3621 Lanaken.
 

Artikel 9:


Eigendomsvoorbehoud:

De artikelen blijven eigendom van "Reyskens Slaapcomfort Lanaken" tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.
 

Artikel 10:


Verzakingsrecht:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 30 dagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening.

Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper. Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 dagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten ook door de verkoper kan terugbezorgd worden aan de koper tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper.
 

Artikel 11:


Klachten:

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 kalenderdagen na de dag van leveringen bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.
U kan klachten richten tot:Reyskens Slaapcomfort Lanaken, Steenweg 100 te 3621 Lanaken.
 

Artikel 12:


Garantieregeling:

Matrassen en boxsprings: 5 jaar aflopende garantie
Binnen 1 jaar na aankoopdatum: volledige vergoeding van de kosten van reparatie en/of vervanging.
Binnen 2 jaar na aankoopdatum: 80% vergoed
Binnen 3 jaar na aankoopdatum: 60% vergoed
Binnen 4 jaar na aankoopdatum: 40% vergoed
Binnen 5 jaar na aankoopdatum: 20% vergoed
Na 5 jaar is de garantie op uw product verlopen.

Lattenbodems: 2 jaar garantie

Op motoren en toebehoren van elektrische boxsprings en elektrische lattenbodems: 2 jaar garantie.

Uitgesloten van garantie/klachten:
Normale slijtage: zie bepalingen in artikel 13 tot en met 17
Onoordeelkundig gebruik van het artikel
Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
Van buitenaf komend onheil (natuurrampen, wateroverlast, blikseminslag, …)
Kraken of piepen van de bewegende onderdelen van een boxspring of lattenbodem.
 

Artikel 13:


Maatvoering:

Matrassen en boxsprings bestaan uit zachte, flexibele materialen. Transport, opslag en het eigenlijke gebruik kunnen afwijkingen in de maat veroorzaken. Afwijkingen in lengte en breedte van 1.5% van de nominale maat vallen binnen de tolerantie.
 

Artikel 14:


Stoffen:

Al onze stoffen worden doorstikt met een dikke vulling van scheerwol of climavezel. Door het gebruik ontstaat er een settling van de materialen. Dit is volkomen natuurlijk.
 

Artikel 15:


Inzakken:

Tot 12% van de totale matrashoogte is toe te rekenen aan normale slijtage door dagdagelijks gebruik.
 

Artikel 16:


Stevigheid:

Elke matras past zich door het gebruik van het lichaam aan en wordt iets zachter. Afhankelijk van de gekozen materialen kan dit zelfs tot 25% van de oorspronkelijke hardheid bedragen.
 

Artikel 17:


Matrasdrager en/of –bodem:

Een slechte of versleten bodem beïnvloedt het comfort en de levensduur van het matras. Het is van belang dat u zich bij aanschaf van een matras ook over een passende bodem laat voorlichten. En matras die op een niet-conforme bodem (bv hard-side boxspring, lattenbodem met tussenliggende latten,…) ligt valt buiten elke garantie.
 

Artikel 18:


Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, ...)

Artikel 19:


Nietigheid:

Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 20:


Persoonsgegevens:

De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot Reysken Slaapcomfort Lanaken, steenweg 100, B-3621 Lanaken -info@reyskens-slaapcomfort.be
 

Artikel 21:

 

Toepasselijk recht:

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.